Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč

BISON KIT 650 ml

Univerzální kontaktní lepidlo.


Kat. číslo: 24387 | Značka: Bison
250 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Mimořádně kvalitní univerzální kontaktní lepidlo na bázi chloroprénu pro rychlé, pevné a čisté lepení mnoha materiálů. Má výbornou tepelnou odolnost od -40°C do +70°C. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Vydatnost cca 2-2,5 m2/litr lepidla.

ROZSAH POUŽITÍ:

Vhodné zejména pro lepení dřeva, dřevotřísky, plastů, keramiky, porcelánu, skla, kovů, kůže, filcu, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů aj. Lepidlo není vhodné pro lepení PP, PE, pěnového polystyrénu a měkčeného PVC.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.

MOKRÉ LEPENÍ: Pokud je minimálně jeden povrch porézní, stačí lepidlo nanést na jeden povrch, materiály spojit a zafixovat do vytvrzení lepidla - 24 hodin.

KONTAKTNÍ LEPENÍ: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu. Nechejte 10 - 25 minut zavadnout. Všechno rozpouštědlo musí být odpařené!!! U hodně porézních materiálů můžete opakovat vícekrát – kůže, molitan, … Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

DŮLEŽITÉ:

Používejte v rozsahu teplot +15°C až +25°C. Po použití řádně uzavřete obal a uložte ho na suché, chladné místo chráněné před mrazem. Minimální skladovatelnost je 24 měsíců.

TIP:

Pokud se přilepí víčko, podržte ho chvíli pod teplou vodou.

Soubory ke stažení:
GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/mlhu.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte Vodní mlha, Pěna odolná vůči alkoholu, Hasící prášek, Kysličník uhličitý..
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky.

Obsah nebezpečných látek: toluen; aceton; nízkovroucí benzinová frakce - nespecifikovaná; butanon; Fenolová pryskyřice; kalafuna

Související produkty

BISON KIT SHOE GLUE 55 mlBISON KIT SHOE GLUE 55 mlKontaktní lepidlo na opravu obuvi.75 Kčskladem
BISON KIT TRANSPARENT 55 mlBISON KIT TRANSPARENT 55 mlUniverzální čiré kontaktní lepidlo.75 Kčskladem
BISON TIX GEL 55 mlBISON TIX GEL 55 mlGelové kontaktní lepidlo.75 Kčskladem
BISON SPRAY ADHESIVE 200 mlBISON SPRAY ADHESIVE 200 mlKontaktní lepidlo ve spreji.225 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON KIT 10 lDoprava zdarmaBISON KIT 10 lUniverzální kontaktní lepidlo.3880 Kčskladem
BISON KIT 250 mlBISON KIT 250 mlUniverzální kontaktní lepidlo.167 Kčskladem
BISON KIT 50 mlBISON KIT 50 mlUniverzální kontaktní lepidlo.93 Kčnení sklademBISON KIT UNIVERSAL 55 mlBISON KIT UNIVERSAL 55 mlUniverzální kontaktní lepidlo.75 Kčskladem
BISON KIT UNIVERSAL 140 mlBISON KIT UNIVERSAL 140 mlUniverzální kontaktní lepidlo.129 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2021

Nahoru